Vítejte na webu renecar Praha

Více

Rezervace jsou dostupné na: info@renecar.cz

Smluvní podmínky

  Obecná ustanovení

  1. RENECAR Praha s.r.o. (dále jen pronajímatel) a nájemce uzavírají Smlouvu o nájmu motorového vozidla.
  2. Nájemcem může být fyzická osoba starší 21 let vlastnící řidičský průkaz příslušné skupiny nebo právnická osoba, jejíž zaměstnanec, který bude oprávněn používat pronajaté vozidlo, splňuje zde uvedené podmínky pro fyzické osoby.
  3. Nájemce je povinen při uzavření Smlouvy prokázat svoji totožnost a způsobilost k řízení vozidla.

  Cena nájmu

  1. Ceny nájemného jsou stanoveny denní sazbou uvedenou v platném ceníku pronajímatele.
  2. Denní sazbou se rozumí sazba pro 24 hodin od předání vozidla nájemci.
  3. V případě, že je doba pro účtování denní sazby překročena o více než hodinu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci denní sazbu za další den v plné výši.

  Pojištění

  1. Každé vozidlo, které je předmětem smlouvy, je pojištěno zákonným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla a dále havarijním pojištěním proti poškození, vandalismu a odcizení, a to se stanovenou spoluúčastí pronajímatele.
  2. V případě vzniku škodní události hradí nájemce částku spoluúčasti dohodnutou ve Smlouvě, s výjimkou případů uvedených níže, kdy nájemce odpovídá za škodu v plné výši.
  3. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škoda vznikla v souvislosti s tím, že nájemce porušil tyto smluvní podmínky anebo kdy ji způsobil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V těchto případech odpovídá za škodu nájemce a je povinen ji pronajímateli uhradit.
  4. Nájemce má možnost ve Smlouvě sjednat za příplatek připojištění a přenést tak riziko spoluúčasti na pronajímatele. Připojištění se nevztahuje na případy škody na podvozku, pneumatikách, discích a poklicích kol, krádeže autorádia a navigačního zařízení.

  Povinnosti pronajímatele

  1. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozilo čisté a v řádném technickém stavu, včetně povinného příslušenství.
  2. Pronajímatel je povinen spolu s vozidlem předat nájemci potřebné doklady od vozidla.

  Povinnosti nájemce

  1. Nájemce je povinen užívat vozidlo v souladu s instrukcemi výrobce vozidla tak, aby na vozidle nevznikla škoda.
  2. Nájemce je povinen užívat vozidlo výhradně osobně. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě. V případě, že nájemcem je právnická osoba, jsou vozidlo oprávněni užívat její zaměstnanci určení ve Smlouvě.
  3. Nájemce je dále povinen bez předchozího upozornění od pronajímatele přistavit vůz k technické kontrole při dosažení počtu ujetých kilometrů k servisní prohlídce. Po dobu trvání servisní prohlídky má nájemce nárok na zapůjčení náhradního vozidla.
  4. Nájemce je povinen hlásit ihned každou škodní událost na vozidle (autonehoda, odcizení vozidla nebo jeho součástí, apod.) Policii ČR, resp. Obecní policii v daném místě, a pronajímateli. V případě, že tak nájemce neučiní, odpovídá za případnou škodu v plném rozsahu.
  5. Nájemce není oprávněn demontovat, resp. opravovat žádné části vozidla. Pokud poruchu prokazatelně zaviní nájemce, odpovídá pronajímateli za vzniklou škodu v plném rozsahu. V případě nutnosti provést opravu na vozidle, je nájemce povinen vyžádat si předchozí souhlas pronajímatele a konzultovat s ním způsob provedení opravy. Nájemce odpovídá rovněž za škody, které vzniknou v důsledku jeho neznalosti technického minima stanoveného pro řidiče motorových vozidel, a to včetně případných poplatků za odtažení vozidla.
  6. Po ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo řádně a včas.
  7. V případě, že vozidlo bude vráceno v silně znečištěném stavu nebo za nepříznivých viditelnostních podmínek, je nájemce povinen uhradit případné škody na vozidle, které pronajímatel zjistí po vyčištění vozu nebo při prohlídce za optimálního osvětlení a které oznámí nájemci nejpozději do 48 hodin od vrácení pronajatého vozidla.

  Smluvní pokuty

  1. V případě ztráty OTP nebo klíčů od vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení pokuty ve výši 5.000,- Kč.
  2. Pokud dojde k odcizení vozidla a současné ztrátě OTP nebo klíčů od vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení pokuty ve výši 50.000,- Kč.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o nájmu motorového vozidla uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou pro ně závazné v plném rozsahu.
  2. Porušení Smluvních podmínek jsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy.
http://sisfora.pekalongankab.go.id/assets/laporan/ https://jdih.sumbawakab.go.id/ https://perpus.pn-wates.go.id/ https://siat.unpad.ac.id/eoffice2020/uploads/